Zapytanie ofertowe Remont i przebudowa Domu Łukasiewicza

Bóbrka, 08.07.2015 roku
Znak sprawy: ZO/03/2015
Zapytanie ofertowe
 
1.     Zamawiający:
 
    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
                 Bóbrka, 38-458 Chorkówka
                 REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599
 
2.      Nazwa zadania:
Remont i przebudowa Domu Łukasiewicza w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – etap I część 2.
 
3.      Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje remont i przebudowę Domu Łukasiewicza w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (działka nr 1157/22) – etap I część 2, na który składa się:
- wzmocnienie stropu nad parterem oraz więźby dachowej;
- wykonanie nowego poszycia i pokrycia dachowego z nowego gontu modrzewiowego;
- montaż nowych rynien, rur spustowych, montaż rewizji (osadników) z siatkami na liście, dostosowanie przykanalików do nowych rur spustowych;
- wykonanie obróbek blacharskich okapowych, wiatrownicowych, przy kominach;
- rozbiórka istniejącego docieplenia stropu drewnianego wraz z płytką cementową;
- ostrożny demontaż instalacji SAP, której przewody znajdują się na wylewce cementowej na poddaszu;
- docieplenie warstwą wełny mineralnej stropu poddasza, wraz z ułożeniem paraizolacji z folii PE;
- wykonanie pomostu rewizyjnego drewnianego do inspekcji dachu;
- montaż nowych schodów opuszczanych nożycowych w stropie;
- wykonanie nowej instalacji odgromowej, pomiary.
 •  
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna (projekty budowlano-wykonawcze).
 
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. kryterium nr 1:  cena  -  waga  100%.
 
Sposób oceny ofert:
                       najniższa cena brutto z badanych ofert
C (cena oferty) = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
                      cena brutto oferty badanej
 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – Dom Łukasiewicza, działka nr 1157/22.
 • Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopad 2015  r.
               
 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
4. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka
38-458 Chorkówka
i oznaczone w sposób następujący:
Oferta na wykonanie zadania:
Remont i przebudowa Domu Łukasiewicza w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – etap I część 2.
Nie otwierać przed dniem 27.07.2015 r. godz.11:00
7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę cenową – zał. nr 1
- Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9. Oferty należy przesłać/składać do dnia 27 lipca  2015 r. do godz. 1045,  na adres zamawiającego:
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka
38-458 Chorkówka
10. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 lipca  2015 r. o godz. 1100  w siedzibie zamawiającego: Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, 38-458 Chorkówka.
12. Otwarcie ofert jest jawne.
13. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
14. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy zamówienia.
15. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę cenową zał. nr 1
- Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
 
8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Wybór wykonawcy dokonany zostanie w dniu 27 lipca 2015 roku o godz. 11.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
 
Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiającego udziela Bohdan Gocz pod numerem telefonu 604096944  lub e-mail: b.gocz@bobrka.pl
 
 Dokumenty do pobrania znajdują sie na stronie bobrka.pl w zakładce przetargi

Starsze aktualności

 • Atrakcje okolicy

  Muzeum Historyczne Pałac w Dukli   Centrum Dziedzictwa Szkła Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu   Muzeum Podkarpackie w Krośnie   Muzeum Rzemiosła w Krośnie   Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy  

 • Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

  Headquarters Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KROŚNIEŃSKI, gmina CHORKÓWKA, miejsc. BÓBRKA, ul. KOPALNIANA, nr 35, lok. ---, kod 38-458, poczta CHORKÓWKA tel./fax (13) 4333478;   Numer KRS: 0000215652 NIP 684-23-77-599   Foundation Council Tomasz Żuchewicz – Prezes Rady Fundacji (PKN ORLEN S.A.) Michał Pełka  – Wiceprezes (PGNiG S.A.)...

 • Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)

  Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej w 1822 roku we wsi Zaduszniki z ojca Józefa i matki Apolonii ze Świetlików. W 1836 roku ukończył 4 klasy gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie i z powodu ciężkich warunków materialnych w rodzinie rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie a później w Rzeszowie. Wstąpił tam do tajnej organizacji patriotycznej i pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności