Zapytanie ofertowe - wykonanie strony internetowej

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
 1. Dane Zamawiającego:
    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
                Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599
 
 1. Nazwa zamówienia:
Wykonanie nowej strony internetowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce z przeniesieniem zawartości ze strony www.bobrka.pl na nową stronę pod tym samym adresem z usługą hostingową.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie nowej strony internetowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce z przeniesieniem zawartości ze strony www.bobrka.pl na nową stronę pod tym samym adresem z usługą hostingową.
Strona internetowa www.bobrka.pl w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia stanowi załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.
 
 1. Opis wymagań:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
 
 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3.
 3. Wykaz zrealizowanych usług – zał. nr 4.
 
 1. Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
 1. Formularz ofertowy – zał. nr 2.
 2. Charakterystyka poszczególnych elementów – zał. nr 5.
 3. Parafowany projekt umowy – zał. nr 6.
Załączniki do pobrania w zakładce przetargi.

Starsze aktualności

 • Konferencja w Zabrzu

  W dniach 20-22.04.2017 r. w Zabrzu, uczestniczyliśmy w XI Konferencji "Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych". Organizatorami konferencji byli: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN.

 • Współpraca naszego Muzeum z Politechniką Rzeszowską

  24 kwietnia br. rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski i prezes Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce dr Paweł Fornal zawarli umowę o współpracy.

 • Świet(l)ne maisto - 30 Lipca 2017

  Świet(l)ne Miasto nawiązuje do bogatej historii przemysłu naftowego miasta i tradycyjnie już przypomina mieszkańcom datę pierwszego zapalenia lampy naftowej, przybliża postać Ignacego Łukasiewicza i oferuje niezapomniane wrażenia tym, którzy na koniec lipca chcą wziąć udział w niesamowitym wydarzeniu.

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności