Zapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku pawilonu głównego

 Bóbrka, 09.06.2016 roku
Znak sprawy: ZO/03/2016
Zapytanie ofertowe
 
1.     Zamawiający:
 
    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
                 Bóbrka, 38-458 Chorkówka
                 REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599
 
2.      Nazwa zadania:
Remont elewacji budynku pawilonu głównego w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
 
3.      Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje remont elewacji głównego pawilonu wystawowego w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, na który składa się:
- odbicie istniejących tynków;
- przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie;
- przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie;
- przeszpachlowanie istniejącej powierzchni;
- wykonanie boni w strukturze, zaprawa klejowa ZU – listwa PCV do bioniowania z siatką;
- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach;
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, nałożenie na podłoże gruntu;
- tynk sikonowo-silikatowy, baranek 1.5 mm.
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót.
 
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. kryterium nr 1:  cena  -  waga  100%.
 
Sposób oceny ofert:
                       najniższa cena brutto z badanych ofert
C (cena oferty) = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
                      cena brutto oferty badanej
 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – główny pawilon wystawowy.
 • Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 wrzesień 2016  r.
               
 
 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
4. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka
38-458 Chorkówka
i oznaczone w sposób następujący:
Oferta na wykonanie zadania:
Remont elewacji budynku pawilonu głównego w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
Nie otwierać przed dniem 21.06.2016 r. godz. 10:00
7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę cenową – zał. nr 1
- Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9. Oferty należy przesłać/składać do dnia 21 czerwca  2016 r. do godz. 9:45,  na adres zamawiającego:
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka
38-458 Chorkówka
10. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 czerwca  2016 r. o godz. 1000  w siedzibie zamawiającego: Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, 38-458 Chorkówka.
12. Otwarcie ofert jest jawne.
13. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
14. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy zamówienia.
15. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę cenową zał. nr 1
- Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
 
8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Wybór wykonawcy dokonany zostanie w dniu 21 czerwca 2016 roku o godz. 10.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
 
Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiającego udziela Bohdan Gocz pod numerem telefonu 604096944  lub e-mail: b.gocz@bobrka.pl

Starsze aktualności

 • Wiek Nafty - marzec 2016

  Marcowy numer „Wieku Nafty” zaczynamy od wspomnienia Jubileuszu 25 lecia ukazania się pierwszego numeru "Wieku Nafty". Jesteśmy z naszymi czytelnikami już ćwierć wieku.
  Pierwszy artykuł tego numery kontynuuje cykl zapomnianych karpackich kopalń. Tym razem przywołamy historię kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Węglówka.
  Kolejny materiał porusza problem wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle chemicznym na przykładzie GRUPY AZOTY S.A..

  Serdecznie zapraszamy do lektury.

 • Ponad 80 zabytkowych pojazdów przejedzie przez Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

  Tuż przed południem w sobotę 11 czerwca do muzeum w Bóbrce zaczną się zjeżdżać zabytkowe pojazdy startujące w Podkarpacko Szaryskim Kryterium Weteranów. W międzynarodowym rajdzie o charakterze turystycznym wezmą udział przedstawiciele Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wystartuje w nim ponad 80 zabytkowych pojazdów

 • NOC MUZEÓW 2016 w BÓBRCE

  Już po raz piąty zapraszamy na wyjątkową NOC (14 maj) w naszym MUZEUM. W klimatycznej scenerii eksponatów bobrzeckiego lasu, roziskrzonego mnóstwem elementów świetlnych, przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji. Przez całą noc w Pawilonie Głównym wyświetlane będą filmy o tematyce naftowej!

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności