Zapytanie ofertowe - Prowadzenie punktu gastronomicznego w Muzeum Przemysłu Naftowego

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 1. Dane Zamawiającego:
    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
                Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599
 
 1. Nazwa zamówienia:
Prowadzenie punktu gastronomicznego w Muzeum Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie punktu gastronomicznego w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce:
a) najem lokalu o powierzchni 74 m2 w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 października 2018 r.;
b) zapewnienie funkcjonowania punktu gastronomicznego w dniach i godzinach otwarcia muzeum dla zwiedzających przez cały okres trwania umowy dzierżawy;
 1. zapewnienie podstawowego menu:
- napoje zimne (gazowane i niegazowane);
- napoje ciepłe (kawa, herbata) na miejscu (w szkle) i na wynos (w jednorazówkach);
- dania ciepłe szybkie typu fast food (frytki, hamburger, hot dog, zapiekanka);
- dania obiadowe dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych;
- przekąski (chipsy, paluszki, batoniki, wafelki, słodycze);
- lody.
 
 1. Opis wymagań:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia i funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
 
Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
 
 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Referencje Wykonawcy wystawione przez usługobiorców.
 
 1. Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1.
 2. Parafowany projekt umowy najmu – zał. nr 2.
 1. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 
Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 60 %
Referencje wykonawcy 40 %
Razem 100 %
 
 
Sposób oceny ofert:
A) kryterium nr 1:  cena  -  waga  60 %.
 
Sposób oceny ofert:
 
najniższa cena brutto z badanych ofert
A=---------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej
 
B) kryterium nr 2: doświadczenie – waga 40 %
 
Sposób oceny ofert:
 
ilość otrzymanych referencji
B=------------------------------------------------------------------- x 40
największa ilość otrzymanych referencji
 
OCENA CAŁKOWITA = A+ B
 
 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.10.2018 r.
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 1. Termin i miejsce złożenia oferty:
 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 30.11.2017 r. do godz.  11:00,  na adres zamawiającego:
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka, ul. Kopalniana 35,
38-458 Chorkówka
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
 
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka, ul. Kopalniana 35,
38-458 Chorkówka
 
i oznaczone w sposób następujący:
 
 
Oferta na wykonanie zadania:
Prowadzenie punktu gastronomicznego w Muzeum Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce..
 
 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 
 
 
Bóbrka, 06.11.2017 r.
(miejscowość, data)
 
 
 Bohdan Gocz
……..........................................................
(podpis pracownika przygotowującego zapytanie ofertowe)
 
 
 
 
 
 
Dr Paweł Fornal
……...........................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)
 
 

Starsze aktualności

 • Nowa lekcja muzealna "Spacer z Ignacym Łukasiewiczem".

  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na nową intrygującą, pełną przygód lekcję muzealną.

 • Wszystkich Świętych 2017

  Odwiedzając groby założycieli kopalni Bóbrka: Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego, Karola Klobassy Zręckiego a także zapalając świece na grobach pierwszych dozorców, dyrektorów, kierowników kopalni: Jana Horejtiaka, Adolfa Jabłońskiego, Józefa Kwapińskiego, składamy cześć i hołd Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju zarówno kopalni w Bóbrce, jak i polskiego przemysłu naftowego. Pamiętamy!

 • Wiek Nafty - Wrzesień 2017

  Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "WIEKU NAFTY".

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności