Zapytanie ofertowe - Remont budynku Kotłowni w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Bóbrka, 22.08.2016 roku
Znak sprawy: ZO/03/2016
Zapytanie ofertowe

1.    Zamawiający:

    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
                 Bóbrka, 38-458 Chorkówka
                 REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599

2.    Nazwa zadania:
Remont budynku Kotłowni w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

3.    Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje remont budynku kotłowni w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, na który składa się:
W obrębie budynku prace będą polegały na:
- oczyszczeniu drewnianej konstrukcji, ścian budynku oraz podmurówki;
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej podmurówki oraz drenażu opaskowego;
- uzupełnienie ubytków i zdegradowanych partii drewna metodą flekowania oraz kitem na bazie pyłu drzewnego;
- dezynsekcja, dezynfekcja i impregnacja całej drewnianej struktury budynku i więźby dachowej;
- wymiana pokrycia dachowego z papy na pełnym deskowaniu;
- oczyszczenie, impregnacja i malowanie komina kotłowni;
W obrębie kotła prace będą polegały na:
- skucie pozostałości tynków cementowych i osuszenie cegły;
- dezynsekcja i odsalanie ceglanego muru;
- uzupełnienie ubytków i częściowa wymiana cegły oraz wykonanie nowych spoin;
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz drenażu opaskowego;
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz program prac konserwatorskich.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. kryterium nr 1:  cena  -  waga  100%.

Sposób oceny ofert:


                       najniższa cena brutto z badanych ofert
C (cena oferty) = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
                      cena brutto oferty badanej

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
•    Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – budynek Kotłowni.
•    Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopad 2016  r.
    
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
4. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

 
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka
38-458 Chorkówka
i oznaczone w sposób następujący:

 
Oferta na wykonanie zadania:

Remont budynku Kotłowni w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Nie otwierać przed dniem 05.09.2016 r. godz. 9:00
 
7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę cenową – zał. nr 1
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9. Oferty należy przesłać/składać do dnia 5 września  2016 r. do godz. 8:45,  na adres zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka
38-458 Chorkówka

10. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 września  2016 r. o godz. 900  w siedzibie zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, 38-458 Chorkówka.

 
12. Otwarcie ofert jest jawne.
13. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
14. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy zamówienia.
15. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę cenową – zał. nr 1
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Wybór wykonawcy dokonany zostanie w dniu 5 września 2016 roku o godz. 9.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiającego udziela Bohdan Gocz pod numerem telefonu 604096944  lub e-mail: b.gocz@bobrka.pl 

Starsze aktualności

  • Nowa galeria Mustang Race 2016

    Zapraszamy do obejrzenia nowych fotografii w zakładce galeria z ostatniej imprezy w naszym muzeum Mustang Race 2016.

  • Mustang Race 2016

    Mustang Klub Polska po raz szósty zaprasza na jedną z najciekawszych imprez motoryzacyjnych w Polsce. 10 sierpnia 2016 roku z z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza wystartuje 50 Fordów Mustangów. Dzień później impreza zawita do historycznego Zamościa, gdzie stajnie zamkowe ugoszczą rumaki. W piątek kolumna dotrze do Janowa Podlaskiego by w sobotę zakończyć na mazurskim Zamku w Rynie.

  • Świetlne miasto 2016

    31 lipca będziemy obchodzić kolejną rocznicę zapalenia lampy naftowej. Z tej okazji, właśnie w tym dniu w Krośnie odbędzie się impreza Świet(l)ne miasto Krosno. Będzie można, zobaczyć urządzenia do wydobywania ropy, zbadać i zaprogramować roboty, wędrować w głąb Ziemi odkrywając skamieliny, czy przenieść się w przestrzeń kosmiczną w plenerowym planetarium.

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności