Zapytanie ofertowe-wycinka drzew na terenie MPNiG w Bóbrce

ZAPYTANIE OFERTOWE:
USŁUGA WYCIĘCIA 60 DRZEW W MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE
 
Bóbrka, 06.06.2017 r.
Znak sprawy: ZO/02/2017
Zapytanie ofertowe
 
 
 1. Dane Zamawiającego:
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Bóbrce, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka
REGON 371182210
NIP  684 23 77 599
 
 1. Nazwa zamówienia:
Usługa wycięcia 60 drzew na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje wycinkę sanitarną chorych drzew na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w liczbie 60 sztuk, które stanowią zagrożenie dla eksponatów muzealnych i turystów. Wycince podlegać będą następujące gatunki drzew: brzoza, jodła, buk, sosna, jagoda, olcha, świerk i lipa. Obwód pni drzew mieści się w zakresie od 65 cm do 250 cm.
W zakres usługi wchodzi m.in.:
- wycięcie drzew;
- obcięcie i usunięcie gałęzi;
- pocięcie pni na tzw. metrówki.
- uprzątnięcie gałęzi i pozostałości po wycince;
- zwiezienie pociętych pni w jedno miejsce na terenie Muzeum.
Z uwagi na fakt, że obszar objęty zamówieniem jest dostępny dla zwiedzających przez sześć dni w tygodniu, termin wycinki musi zostać uzgodniony z Zamawiającym w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Muzeum.
 
 1. Opis wymagań:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
 
 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
 1. Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
- Oferta cenowa – załącznik nr 1
 
 1. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 1. Kryterium nr 1: cena – waga 100%
Sposób oceny ofert:
 
najniższa cena brutto z badanych ofert
C (cena oferty) = -------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
 
 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, gmina Chorkówka.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2017 r.
 
 1. Termin i miejsce złożenia oferty:
- Ofertę należy przesłać/składać do dnia 20.06.2017 r. do godz. 10.30 w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na adres:
 
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka
 
i oznaczona/-e w sposób następujący:
 
Oferta na wykonania zadania:
Usługa wycięcia 60 drzew w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
Nie otwierać przed dniem 20.06.2017 r. godz. 11.00.
 
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.06.2017 r. o godz. 11 w siedzibie zamawiającego tj. Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka.
- Otwarcie ofert jest jawne.
- Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
- Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy zamówienia.
- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym, w sposób czytelny.
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby składającej ofertę.
 
Wybór wykonawcy usługi dokonany zostanie w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy usługi bez podania przyczyn.
 
 
Dodatkowe informacje z ramienia Zamawiającego udziela:
Paweł Fornal,
tel. kom.: 537 000 963
adres e-mail: p.fornal@bobrka.pl
 
Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
 


 
 

Starsze aktualności

 • Konferencja w Zabrzu

  W dniach 20-22.04.2017 r. w Zabrzu, uczestniczyliśmy w XI Konferencji "Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych". Organizatorami konferencji byli: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN.

 • Współpraca naszego Muzeum z Politechniką Rzeszowską

  24 kwietnia br. rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski i prezes Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce dr Paweł Fornal zawarli umowę o współpracy.

 • Konkurs plastyczny rozstrzygnięty! edycja X

  Już po raz X zorganizowaliśmy konkurs pt. „Co wiemy o ropie naftowej”, jak zawsze cieszył się ogromną popularnością wśród lokalnych szkół. Otrzymaliśmy 101 prac plastycznych i przestrzennych.

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności