Zapytanie ofertowe - wykonanie strony internetowej

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

1.Dane Zamawiającego:    
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

                Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599
 
 1. Nazwa zamówienia:
Wykonanie nowej strony internetowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce z przeniesieniem zawartości ze strony www.bobrka.pl na nową stronę pod tym samym adresem z usługą hostingową.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie nowej strony internetowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce z przeniesieniem zawartości ze strony www.bobrka.pl na nową stronę pod tym samym adresem z usługą hostingową.
Strona internetowa www.bobrka.pl w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia stanowi załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.
 
 1. Opis wymagań:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
 
 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3.
 3. Wykaz zrealizowanych usług – zał. nr 4.
 
 1. Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
 1. Formularz ofertowy – zał. nr 2.
 2. Charakterystyka poszczególnych elementów – zał. nr 5.
 3. Parafowany projekt umowy – zał. nr 6.
 
 
 1. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 
Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 70 %
Próbnik wykonawcy 30 %
Razem 100 %
 
 
Sposób oceny ofert:
 
A) kryterium nr 1:  cena  -  waga  70 %.
 
Sposób oceny ofert:
 
najniższa cena brutto z badanych ofert
A=---------------------------------------------------------- x 70
cena brutto oferty badanej
 
B) kryterium nr 2: Próbnik wykonawcy – waga 30 %
 
Próbnik wykonawcy na który składają się:
Kryterium Waga (punkty)
Walory estetyczne, funkcjonalność stron internetowych wyszczególnionych w wykazie (Załącznik nr 4) 0-30 pkt.
Krótka charakterystyka poszczególnych elementów potrzebnych do lepszej funkcjonalności strony, które posłużą do uczynienia strony bardziej atrakcyjną i przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności strony oraz wzrostu wejść na stronę (Załącznik nr 5, pkt. 1 do 2). 0-10 pkt.
Elementy dodatkowe
Ocenie podlegać będzie opis dodatkowych elementów, które posłużą do uczynienia strony bardziej atrakcyjną i przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności strony oraz wzrostu wejść na stronę
(Załącznik nr 5, pkt. 3).
0-10 pkt.
Razem 50 pkt.
 
 
Ocena tego kryterium jest subiektywną oceną poszczególnych członków Komisji
 
Suma punktów przyznanych danej ofercie
przez wszystkich członków komisji
B = ------------------------------------------------------------- x 30
                  Ilość członków komisji x 50 pkt.
 
Za najkorzystniejszą, zapewniającą odpowiednią jakość i korzystną cenę przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb Zamawiającego, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą punktację wynikającą z poniższego wzoru:
 
OCENA CAŁKOWITA = A+ B
 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2017 roku
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 1. Termin i miejsce złożenia oferty:
 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 21.08.2017 r. do godz.  10:00,  na adres zamawiającego:
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka, ul. Kopalniana 35,
38-458 Chorkówka
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka, ul. Kopalniana 35,
38-458 Chorkówka
i oznaczone w sposób następujący:
Oferta na wykonanie zadania:
Wykonanie nowej strony internetowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce z przeniesieniem zawartości ze strony www.bobrka.pl na nową stronę pod tym samym adresem z usługą hostingową.
 
 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Starsze aktualności

 • Świet(l)ne maisto - 30 Lipca 2017

  Świet(l)ne Miasto nawiązuje do bogatej historii przemysłu naftowego miasta i tradycyjnie już przypomina mieszkańcom datę pierwszego zapalenia lampy naftowej, przybliża postać Ignacego Łukasiewicza i oferuje niezapomniane wrażenia tym, którzy na koniec lipca chcą wziąć udział w niesamowitym wydarzeniu.

 • Karta Dużej Rodziny W Muzeum

  Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
  Nasze muzeum włączyło się programu jako jeden z partnerów i oferuje zwiedzającym:
  - 20% zniżki na zakup biletów ulgowych i normalnych
  - 20% zniżki na wypożyczenie audioprzewodnika
  - trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny wchodzi bezpłatnie.
  Serdecznie zapraszamy do muzeum.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- wycinka drzew

  Dotyczy zamówienia na wycinkę sanitarną chorych drzew na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w liczbie 60 sztuk, które stanowią zagrożenie dla eksponatów muzealnych i turystów.

Cookies

Ta strona uzywa plików Cookies, które instalowane są na Twoim komputerze. więcej w Polityce prywatności