ZAPYTANIE OFERTOWE – PROWADZENIE PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599

 1. Nazwa zamówienia:

Prowadzenie punktu gastronomicznego w Muzeum Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie punktu gastronomicznego w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce:
a) najem lokalu o powierzchni 74 m2 w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 października 2018 r.;
b) zapewnienie funkcjonowania punktu gastronomicznego w dniach i godzinach otwarcia muzeum dla zwiedzających przez cały okres trwania umowy dzierżawy;

 1. zapewnienie podstawowego menu:

– napoje zimne (gazowane i niegazowane);
– napoje ciepłe (kawa, herbata) na miejscu (w szkle) i na wynos (w jednorazówkach);
– dania ciepłe szybkie typu fast food (frytki, hamburger, hot dog, zapiekanka);
– dania obiadowe dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych;
– przekąski (chipsy, paluszki, batoniki, wafelki, słodycze);
– lody.

 1. Opis wymagań:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia i funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Referencje Wykonawcy wystawione przez usługobiorców.

 

 1. Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1.
 2. Parafowany projekt umowy najmu – zał. nr 2.
 1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 60 %
Referencje wykonawcy 40 %
Razem 100 %

Sposób oceny ofert:
A) kryterium nr 1:  cena  –  waga  60 %.

Sposób oceny ofert:

najniższa cena brutto z badanych ofert
A=———————————————————- x 60
cena brutto oferty badanej

B) kryterium nr 2: doświadczenie – waga 40 %

Sposób oceny ofert:

ilość otrzymanych referencji
B=——————————————————————- x 40
największa ilość otrzymanych referencji

OCENA CAŁKOWITA = A+ B

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.10.2018 r.
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Termin i miejsce złożenia oferty:
 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 30.11.2017 rdo godz.  11:00,  na adres zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka, ul. Kopalniana 35,
38-458 Chorkówka

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka, ul. Kopalniana 35,
38-458 Chorkówka

i oznaczone w sposób następujący:

Oferta na wykonanie zadania:
Prowadzenie punktu gastronomicznego w Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce..

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Bóbrka, 06.11.2017 r.
(miejscowość, data)

 Bohdan Gocz
……………………………………………………….
(podpis pracownika przygotowującego zapytanie ofertowe)

Dr Paweł Fornal
………………………………………………………..
(podpis Kierownika Zamawiającego)

1. ZAPYTANIE OFERTOWE – punkt gastronomiczny

2. Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY – punkt gastronomiczny

3. Załącznik nr 2. Umowa najmu – punkt gastronomiczny

Darczyńcy

Fundatorzy

Sponsorzy

Mecenas

Partner

Jak trafić do muzeum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Polska

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

Dla zwiedzających

Muzeum

Informacje