ZAPYTANIE OFERTOWE-WYCINKA DRZEW NA TERENIE MPNIG W BÓBRCE

ZAPYTANIE OFERTOWE:
USŁUGA WYCIĘCIA 60 DRZEW W MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE

Bóbrka, 06.06.2017 r.
Znak sprawy: ZO/02/2017
Zapytanie ofertowe

Dane Zamawiającego:
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Bóbrce, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka
REGON 371182210
NIP 684 23 77 599

Nazwa zamówienia:
Usługa wycięcia 60 drzew na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje wycinkę sanitarną chorych drzew na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w liczbie 60 sztuk, które stanowią zagrożenie dla eksponatów muzealnych i turystów. Wycince podlegać będą następujące gatunki drzew: brzoza, jodła, buk, sosna, jagoda, olcha, świerk i lipa. Obwód pni drzew mieści się w zakresie od 65 cm do 250 cm.
W zakres usługi wchodzi m.in.:
– wycięcie drzew;
– obcięcie i usunięcie gałęzi;
– pocięcie pni na tzw. metrówki.
– uprzątnięcie gałęzi i pozostałości po wycince;
– zwiezienie pociętych pni w jedno miejsce na terenie Muzeum.
Z uwagi na fakt, że obszar objęty zamówieniem jest dostępny dla zwiedzających przez sześć dni w tygodniu, termin wycinki musi zostać uzgodniony z Zamawiającym w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Muzeum.

Opis wymagań:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia.
– Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
– Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
– Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:
– Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
– Oferta cenowa – załącznik nr 1

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium nr 1: cena – waga 100%
Sposób oceny ofert:

najniższa cena brutto z badanych ofert
C (cena oferty) = ——————————————————– x 100 pkt
cena brutto oferty badanej

Termin i miejsce realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, gmina Chorkówka.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2017 r.

Termin i miejsce złożenia oferty:
– Ofertę należy przesłać/składać do dnia 20.06.2017 r. do godz. 10.30 w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na adres:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka

i oznaczona/-e w sposób następujący:

Oferta na wykonania zadania:
Usługa wycięcia 60 drzew w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
Nie otwierać przed dniem 20.06.2017 r. godz. 11.00.

– Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.06.2017 r. o godz. 11 w siedzibie zamawiającego tj. Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka.
– Otwarcie ofert jest jawne.
– Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
– Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy zamówienia.
– Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
– Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
– Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym, w sposób czytelny.
– Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby składającej ofertę.

Wybór wykonawcy usługi dokonany zostanie w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy usługi bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje z ramienia Zamawiającego udziela:
Paweł Fornal,
tel. kom.: 537 000 963
adres e-mail: p.fornal@bobrka.pl

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

Zapytanie ofertowe wycinka drzew

Załącznik nr 1 oferta cenowa

Wzór umowy

Darczyńcy

Fundatorzy

Sponsorzy

Mecenas

Partner

Jak trafić do muzeum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Polska

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

Dla zwiedzających

Muzeum

Informacje