Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, informuje o sprzedaży drewna wymienionego poniżej:

 

Lp.

Gatunek

Sortyment

Ilość w m3

Cena wywoławcza brutto za 1 m3

1.

Sosna Dłużyca (kloce)

10,43 m3

307,50 zł

2.

Czereśnia Dłużyca (kloce)

1,55 m3

344,40 zł

3.

Świerk Dłużyca (kloce)

2,71 m3

351,78 zł

4.

Jodła S4

33,6 m3

118,80 zł

5.

Brzoza S4

1,3 m3

140,40 zł

6.

Buk S4

13,65 m3

140,40 zł

7.

Sosna S4

1,3 m3

118,80 zł

8.

Czeresnia S4

0,65 m3

140,40 zł

 

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert w sekretariacie Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 15:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA – sprzedaż drewna”.

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres i telefon osoby/podmiotu zainteresowanego kupnem, nr pozycji wg. tabeli podanej wyżej oraz proponowaną cenę. Zastrzega się, że kryterium wyboru oferty jest oferowana cena.

Drewno zostało ponumerowane wg. tabeli podanej wyżej i złożone na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Zapłata za zakupione drewno musi nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Drewno zostanie wydane po okazaniu dowodu zapłaty oraz spisaniu protokołu przekazania drewna. Załadunek i transport drewna odbywa się na koszt nabywcy we własnym zakresie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży drewna.

Wszelkie informacje dotyczące w/w sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 13 43 334 78  lub w siedzibie Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka w godzinach 7:00-15:00.

Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka

Paweł Fornal

Учредители

Спонсоры

Как добраться до музея