Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty — wdrożenie aplikacji mobilnej

Bóbrka, 15.02.2019 r.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zamówienia na: Wdrożenie aplikacji mobilnej przeznaczonej do zwiedzania skansenu oraz
dostawa systemu 12 audioprzewodników z osprzętem.

1. Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
jego wyboru.
Firma: AUDIOTOUR Michał Krynicki, ul. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Uzasadnienie: Oferta uzyskała największą liczbę punktów

2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz uzasadnienie.
brak

3. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom.

Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka
Ryszard Rabski

Wybór najkorzystniejszej oferty audioprzewodniki

Учредители

Спонсоры

Как добраться до музея