22. Kopalnia z lat 60.

Kopalnia z lat 60. Powstały w 2010 r. kompleks urządzeń i bu­dynków z lat 60. XX wieku przy­pomina niedawną historię, techno­logię, która na współczesnych ko­palniach została całkowicie wy­parta przez najnowsze wynalazki. Kopalnia lat 60. zgromadziła urzą­dzenia, które jeszcze do niedawna działały na kopalniach ropy. Dziś zastąpione nowoczesną technolo­gią, stanowią cenny i niezastąpiony obiekt do badań nad historią prze­mysłu naftowego. W sektorze po­wstały: ekspozycje eksploatacji ro­py naftowej, stabilizacji ropy naf­towej, ekspozycja zbiorników oraz ekspozycja manipulacji mediami i ekspedycji.

A ekspozycja – uzbrojenie na­powierzchniowe odwiertu eksplo­atacyjnego:

 1. Głowica eksploatacyjna odwiertu pompowanego wyposażona w za­suwy odcinające i laskę pompową.
 2. Żuraw pompowy „IŻP-5/1 000 na­pędzany silnikiem elektrycznym.
 3. Maszt kratowy „MES-15/20” wy­posażony w wielokrążek z ha­kiem i olinowanie.
 4. Winda wyciągowa, zabudowana na ciągniku gąsienicowym „Ma­zur D-50”.
 5. Separator ropno-gazowy „R10/1 000” wraz z licznikiem gazu i arma­turą.
 6. Rampa żerdziowo-rurowa na któ­rej, złożone są rury eksploatacyjne.

B ekspozycja – stabilizacja ropy naftowej:

 1. Piec rurowy wraz z palnikiem i sterowaniem. Wewnątrz jest pod­grzewana ropa.
 2. Kolumna stabilizacyjna. Podgrza­na ropa spływa kaskadowo po pół­kach, co powoduje oddzielenie się węglowodorów lekkich od ropy. Węglowodory lekkie w postaci ga­zu przechodzą przez deflegmator do kondensatora. Ropa przepływa przez chłodnię natryskową i dalej do zbiornika magazynowego.
 3. Kondensator ma na celu schło­dzenie ciepłych węglowodorów zimną wodą, płynącą w prze­strzeni płaszcza kondensatora, co powoduje przejście za stanu ga­zowego w ciekły (gazolina).
 4. Chłodnia natryskowa służy do ochłodzenia oczyszczonej ropy, gazoliny oraz wody chłodniczej do kondensatora.
 5. Oddzielacz wody i gazoliny ma na celu oddzielenie gazoliny od wody przed magazynowaniem i transportem.
 6. Kancelaria ruchu kopalni, w któ­rej zgromadzono sprzęt biurowy z tamtego okresu.

C ekspozycja – magazynowa­nie i ekspedycja:

 1. Zbiornik V-25 m3 – magazyn ropy po stabilizacji.
 2. Zbiornik V-20 m3 – magazyn ga­zoliny.
 3. Zbiornik V-5 m3 – roboczy gazoliny. 4. Zbiorniki V-5 m3 – 2 szt. ropy surowej eksploatowanej wprost z odwiertu.
 4. Budynek tłoczni, w którym znaj­dują się pompy wirowe z silnika­mi elektrycznymi, wraz z oruro­waniem i armaturą, umożliwia­jącą przetłaczanie ropy, gazoliny i wody.
 5. Nalewak samochodowy ropy i gazoliny oraz autocysterna GAZ 53 – służyła do przewozu suro­wej ropy naftowej.

Oil field surface installations/facilities of the 1960s. The reconstructed in 2010 complex of facilities and buildings of the 1960s resembles recent history and process technology which was completely replaced, on today’s oil fields, by the state-of-the-art inventions. An oil field of the 1960s forms a collection of devices which, not so long ago, were operated on oil fields. Today, replaced by new technology, they constitute precious and indispensable material for studies of the oil industry history. This section includes displays showing crude oil production, petroleum stabilization, exhibition of tanks and an exhibition of utilities management and dispatch.

A. display – production oil well surface installations/facilities:
1. Christmas tree (production well head) of a pumped borehole equipped with cutting-off gate valves and pump rod.
2. Pump jack “IŻP-5/1 000 powered with an electric motor.
3. Lat t ice mast “MES-15/20” equipped with a pulley block with a hook and ropes.
4. Hoist winch (drawworks), installed on a caterpillar tractor „Mazur D-50”.
5. Oil-gas separator „R10/1 000” together with a gas meter and fixtures.
6. Rod and pipe rack where production pipes are stored.
B. display – petroleum (crude oil) stabilization:
1. Pipe-type furnace with a burner and control system. There is heated petroleum inside.
2. Stabilizing column. Heated crude oil flows down in cascades over the trays, which results in separation of light hydrocarbons from crude oil. Light hydrocarbons in a gaseous form go through a dephlegmator to a condenser. Crude oil goes through a spray cooling unit and then it is routed to a storage tank.
3. The condenser cools hot hydrocarbons with cold water, flowing in the shell area of the condenser, which converts the gaseous phase into a liquid phase (gasoline).
4. The spray cooling unit is used to cool the purified petroleum, gasoline and cooling water for the condenser.
5. The water-gasoline separator is used to separate gasoline from water before storage and transport.
6. Oil field administration operative office, where office equipment of those times is collected.
C. display – storage and dispatch:
1. Tank V-25 m3 –storage of crude oil after stabilization.
2. Tank V-20 m3 – gasoline storage tank.
3. Tank V-5 m3 – gasoline process tank.

4. Tanks V-5 m3 – 2 tanks of crude oil produced straight from the borehole.
5. Pump station house, where there are impeller pumps with electric motors, complete with piping and fixtures, used to pump over crude oil, gasoline and water.
6. An automobile filling-up unit of crude oil and gasoline, and a tank truck, GAZ 53; used to transport crude oil.

Bergwerk aus 60er Jahren. Im Jahr 2010 entstand das Anlagen- und Gebäudekomplex aus 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das Komplex erinnert uns an die neueste Geschichte und Technologie, die aus den gegenwärtigen Bergwerken durch die neuesten Erfindungen verdrängt wurden. Das Bergwerk aus 60er Jahren sammelte die Anlagen, die noch vor kurzem in den Erdölbergwerken in Betrieb waren. Obwohl sie durch moderne Technologien ersetzt wurden, sind sie die wertvolle und unersetzliche Objekte zu Studien über die Erdölindustrie. In dieser Zone befinden sich Ausstellungen zum Thema der Erdölgewinnung und Erdölstabilisierung, Ausstellung von Behältern und Ausstellung von Medientransport und –Verarbeitung.

AAusstellung – obertätige Ausrüstung der Bohranlage:

 1. Bohrkopf für Pumpenbohrung mit Sperrschieben und Pumpenstange.
 2. Kran „IŻP-5/1“ 000 mit Elektroantrieb.
 3. Gittermast „MES-15/20“, ausgerüstet mit Kronenbock und Hacken, samt Seilen.
 4. Hebewinde auf dem Kettenschlepper „Mazur D-50“.
 5. Erdöl- und Gasseparator „R10/1“ mit Gaszähler und Zubehör.
 6. Schlangen- und Rohrrampe mit darauf liegenden Bohrrohren.

B. Ausstellung – Erdölstabilisierung:

 1. Röhrenofen mit Brenner und Steuerung, wo Erdöl erhitzt wird.
 2. Das erhitzte Erdöl läuft kaskadenartig durch einzelne Böden ab, wodurch die Alkane von Erdöl abgetrennt werden. Der Strom der gasförmigen Alkane fließt durch den Dephlegmator in den Kondensator, und durch den Sprühkühler wird das Erdöl weiter in den Sammelbehälter zugeführt.
 3. Der Kondensator dient zur Kühlung der warmen Kohlenwasserstoffe mit kaltem Wasser, das in seinem Mantelraum vorhanden ist, wodurch der gasförmige in den flüssigen Zustand (Gasolin) übergeht.
 4. Der Sprühkühler dient zur Kühlung des gereinigten Erdöls, Gasolins und Kühlwassers für den Kondensator.
 5. Wasser- und Gasbenzinverteiler dient zur Abtrennung des Gasolins von Wasser vor Speicherung und Transport.
 6. Verwaltungszentrum für Unterhaltung und Betrieb des Bergwerkes, in dem damalige Bürogeräte gesammelt wurden.

C.  Ausstellung – Lagerung und Transport:

 1. Tank V-25 m3 – zur Erdöllagerung nach der Stabilisierung.
 2. Tank V-20 m3 – zur Gasolinlagerung.
 3. Betriebstank V-5 m3.
 4. Tanks V-5 m3 – 2 Stück mit Rohöl, das direkt aus dem Bohrloch gefördert wird.
 5. Pumpstation mit Kreiselradpumpen mit Elektromotoren samt der Verrohrung und dem Zubehör, die erlaubt, Erdöl, Gasolin und Wasser zu pumpen.
 6. Zapfpistole für Erdöl und Gasolin sowie Tankwagen GAZ 53 – zum Transport des Rohöls.

Шахта 1960-х годов. Комплекс зданий и оборудования 1960-х годов возникший в 2010 году, напоминает о недавней истории, технологии, которая на современных шахтах  полностью заменена новейшими изобретениями. В шахте 1960-х годов собрано оборудование, которое еще до недавнего времени эксплуатировалось на нефтяных шахтах. Замененное в настоящее время современными технологиями, оно является ценным и незаменимым объектом для исследований по истории нефтяной промышленности. В секторе созданы: экспозиции добычи нефти, стабилизации нефти, экспозиция емкостей и экспозиция действий со вспомагательной инфраструктурой.

А экспозиция – наземное оснащение добычной скважины:

 1. Эксплуатационная головка перекачиваемой скважины, оборудованная запорными задвижками и насосом стержневого типа.
 2. Насосный кран «IŻP-5/1000, приводимый в действие электродвигателем.
 3. Решетчатая мачта «MES-15/20», оснащенная цепным блоком с тягой и лебедками.
 4. Вытяжной лифт, установленный на гусеничном тракторе «Mazur D-50».
 5. Нефтегазосепаратор «R10/1 000» с газовым счетчиком и арматурой.
 6. Рампа, на которой сложены эксплуатационные трубы.

 

B экспозиция — стабилизация нефти:

 1. Трубчатая печь с горелкой и управлением. Внутри нагревается нефть.
 2. Стабилизационная колонна. Подогретая нефть каскадом стекает по полкам, что вызывает отделение от нефти легких углеводородов. Легкие углеводороды в виде газа проходят через дефлегматор в конденсатор. Нефть протекает через оросительный холодильник и далее поступает в резервуар для хранения.
 3. Конденсатор предназначен для охлаждения теплых углеводородов холодной водой, протекающей в пространстве кожуха конденсатора, что приводит к переходу из газового в жидкое состояние (газолин).
 4. Оросительный холодильник используется для охлаждения очищенной нефти, газолина и охлаждающей воды для конденсатора.
 5. Сепаратор воды и газолина предназначен для отделения газолина от воды перед складированием и транспортировкой.
 6. Канцелярия управления шахтой, где собрана офисная оргтехника того периода.

C Экспозиция — хранение и экспедиция:

 1. Резервуар V-25 м3 — склад нефти после стабилизации.
 2. Резервуар V-20 м3 — склад газолина.
 3. Резервуар V-5 м3 – рабочая емкость газолина. Резервуары V-5 м3 — 2 шт. – емкости сырой нефти, добываемой непосредственно из скважины.
 4. Здание компрессорной станции, где находятся центробежные насосы с электродвигателями, включая трубопроводы и арматуру, обеспечивающую перекачку нефти, газолина и воды.

5. Автомобильное сопло нефти и газолина и автоцистерна GAZ 53, которая  использовалась для перевозки сырой нефти.

Учредители

Спонсоры

Как добраться до музея