26.Wiertnica»SMFM».

 

Wiertnica „SMFM”. Zmoder­nizowana przez Fabrykę Maszyn „Glinik”, wiertnica „SM4”. Przezna­czona jest do wiercenia udarowe­go linowego, otworów o głębokości do 800 m i końcowej średnicy 5”. Po­dobnie jak wiertnica „SM4”, wyko­nana jest w całości ze stali. Moder­nizacja polegała na wprowadzeniu 2-biegowej skrzyni biegów, umoż­liwiającej zmianę prędkości wału głównego. Wprowadzone zostało sprężynowe sprzęgło do uruchamia­nia 3 bębnów linowych za pośred­nictwem łańcuchów Galla. Na sta­nowisku wiertacza umieszczone są dźwignie ręczne i nożne do sterowa­nia w procesie wiercenia. Poniżej ra­my wiertniczej znajduje się wał kor­bowy, na którym zaklinowana jest tarcza „szarpakowa”, napędzana pa­sem płaskim z wału głównego. Kor­by posiadają 3 otwory, pozwalające na regulację wzniosu (skoku) świdra 460, 700 i 1 000 mm. Na wale bębna wielokrążkowego umieszczone zo­stało koło łańcuchowe do napędza­nia stołu obrotowego. Wiertnica wy­posażona jest w maszt dwusłupowy typu MM (Mieczysława Mrazka).

Drilling rig, “SMFM” type. Modernized by Fabryka Maszyn „Glinik” (a local mining machinery factory), drilling rig “SM4”; intended for percussive (impact) linetype
drilling of boreholes to a depth of 800 m and 5” in diameter. Like drilling rig „SM4”, it is made entirely of steel. Its modernization consisted in addition of a 2-gear transmission box to change the speed of the main shaft. A new coupling (clutch) was introduced to operate 3 rope drums by Gall’s chains. The driller’s workstation has manual and pedal levers to control drilling operations. Below the drill framework there is a crankshaft with a „jerk” disk fixed on it, driven by a flat belt from the main shaft. The cranks have 3 openings to adjust the lift (stroke/travel) of the drill bit to 460, 700 and 1 000 mm. A sprocket wheel to drive the rotary table was mounted on the pulley block drum shaft. The drilling rig features a two-pole mast, type MM (Mieczysław Mrazek).

Bohranlage „SMFM“. Modernisierung der Bohranlage „SM4“ erfolgte im Maschinenbauwerk „Glinik“. Die modernisierte Bohranlage „SMFM“ zum Seilschlagbohrverfahren diente zur Bohrung der Bohrlöcher bis zur Tiefe von 800m und Enddurchmesser von 5“. Gleich wie Bohranlage „SM4“ ist die ganze Konstruktion aus Stahl. Die Modernisierung erfolgte durch den Einbau des 2-Gangs-Getriebes, wodurch verschiedene Geschwindigkeits-Stufen der Hauptwelle möglich sind. Es wurde auch eine Federkupplung zur Betätigung von drei Seiltrommeln mittels der Galla-Ketten montiert. Auf der Arbeitsstelle des Bohrers sind Hand- und Fußhebel zur Steuerung im Zuge des Bohrprozesses befestigt. Unter dem Bohrrahmen befindet sich eine Kurbelwelle, an der eine sogenannte „Zupfscheibe“ verkeilt ist; die mit einem Flachriemen aus der Hauptwelle angetrieben wird. Die Kurbeln haben drei Löcher, die erlauben, den Hub des Meißels auf 460, 700 und 1000mm einzustellen. An der Welle der Flaschenzugtrommel ist ein Kettenrad als Antrieb des Drehtisches befestigt. Die Bohranlage ist mit einem Zweibeinmast Typ MM (Projekt von Mieczysław Mrazek) ausgerüstet.

Буровая установка «SMFM». —  модернизированная машиностроительным заводом «Глиник», буровая установка «SМ4». Предназначена для канатно-ударного бурения скважин глубиной до 800 м с конечным диаметром 5″. Подобно буровой установке SM4, она полностью изготовлена ​​из стали. Модернизация заключалась в создании двухступенчатой ​​коробки передач, позволяющей менять скорость основного вала. Была введена подпружиненная муфта для запуска трех канатных барабанов при помощи цепей Галля. На рабочем месте бурильщика расположены ручные и ножные рычаги для управления процессом бурения. Ниже буровой рамы находится коленчатый вал, на котором заклинивается «ударный» диск, приводимый в движение плоской лентой с основного вала. Кривошипы имеют три отверстия, позволяющие регулировать подъем (ход) долота  460, 700 и 1000 мм. ​​На вале шкива барабана расположено цепное колесо для привода поворотного стола. Буровая установка оборудована двухстолбовой мачтой типа ММ (Мечислава Мразека).

Учредители

Спонсоры

Как добраться до музея