28.Wiertnica „SM4“.

Wiertnica „SM4”. Jest to ory­ginalny typ wiertnicy, zaprojekto­wanej przez polskich konstrukto­rów: Stanisława Szerauca i Mie­czysława Mrazka. Symbol „SM” pochodzi od nazwisk konstruk­torów. Pierwsze wiertnice SM1, SM2 i SM3, produkowane w latach 1930-1935, konstruowane były na ramach drewnianych. Wiertnica SM4, na ramie żelaznej, wykona­na została przez Fabrykę Maszyn „Glinik” Gorlice i wprowadzona do wiercenia w 1949 r. Jest to wiert­nica przewoźna, na podwoziu ko­łowym, przystosowana do łatwego transportu i przeciągania w terenie. Kompletna klatka wiertnicza, skła­dająca się z 3 bębnów linowych: do operacji wiertniczych, łyżkowania i manipulacji rurowej oraz urzą­dzenie szarpakowe, zamontowane zostały na wspólnej żelaznej ramie. Umożliwiło to znaczne skrócenie czasu budowy wiertnicy. Urządze­nie przeznaczone jest do wiercenia otworów o głębokości do 800 m. Do wiertnicy został przystosowa­ny maszt teleskopowy typu „Na­rada”, dwusłupowy, równoległy, zbudowany z rur.

Drilling rig, “SM4” type is an original type of drilling rig, designed by Polish constructors: Stanisław Szerauc and Mieczysław Mrazek. The „SM” symbol comes from first letters of the constructors’ surnames. The first drilling rigs, types SM1, SM2 and SM3, manufactured in the years 1930-1935, were mounted on wooden frameworks. The SM4 drilling rig, on a steel framework, was manufactured by Fabryka Maszyn „Glinik” Gorlice (a mining machinery manufacturer) and implemented for drilling operations in 1949. It is a mobile drilling rig, on a wheeled chassis for easy transport and handling at site. A complete drilling cage made of 3 rope drums, for drilling operations, a bailer („pipe-spoon”) cleaning and pipe handling, and a jerk device, were mounted on a common steel framework. This solution shortened the manufacture time of the drilling rig. The unit is intended for drilling boreholes to a depth of 800 m. The drilling rig has an adapter mast of the “Narada” type, two-pole, parallel, made of tubes.

Bohranlage „SM4“. Der Typ der Bohranlage „SM4“, entwickelt von den polnischen Konstrukteuren: Stanisław Szerauc und Mieczysław Mrazek. Der Symbol „SM“ ist von ihren Namen abgeleitet. Die ersten Bohranlagen SM1, SM2 und SM3 wurden in den Jahren 1930-1935 hergestellt. Sie wurden auf einem Holzrahmen ausgelegt. Die Bohranlage SM4 auf dem Stahlrahmen, wurde in dem Maschinenbauwerk „Glinik“ in Gorlice hergestellt und seit 1949 war sie bei Bohrungen in Betrieb. Die Bohranlage „SM4“ ist mobil, ausgelegt auf dem Radfahrwerk, für leichten Transport und Schleppen in den Bedingungen vor Ort geeignet. Das komplexe Bohrgestell besteht aus 3 Seiltrommeln zu Bohrung, Löffeln und Rohrsteuerung und Zupfvorrichtung. Alle Elemente waren auf einem Eisenrahmen angebracht. Ihre Anordnung erlaubte, die Errichtung der Bohranlage wesentlich zu verkürzen. Die Bohranlage diente zur Lochbohrung bis zur Tiefe von 800m. Der Bohranlage wurde der parallele Zweifuß-Teleskopmast aus Rohren, Typ „Narada“, angepasst.

Буровая установка «SM4». Это оригинальный тип буровой установки, разработанной польскими конструкторами: Станиславом Шерауцем и Мечиславом Мразеком. Символ «SM» происходит от фамилий конструкторов. Первые буровые установки SM1, SM2 и SM3, изготовленные в 1930-1935 годы, строились на деревянных рамах. Буровая установка SM4, на железной раме, была изготовлена ​​машиностроительным заводом «Глиник» Горлице и введена в эксплуатацию в 1949 г. Это передвижная буровая установка на колесном шасси, приспособленная для легкой транспортировки и перемещения по местности. Полная бурильная клетка, состоящая из трех канатных барабанов: для бурения, зачистки и манипуляции с трубами, а также ударное устройство установлены на общей железной раме. Это позволило значительно сократить время строительства буровой установки. Устройство предназначено для бурения скважин глубиной до 800 м. К буровой установке была адаптирована телескопическая мачта типа «Na­rada», двухстолбовая, параллельная, выполненная из труб.

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum