3.Budynek administracyjny z 1864r., tzw. Dom Ignacego Łukasiewicza.

 

 

      

 

    Budynek administracyjny z 1864 r., tzw. Dom Ignacego Łu­kasiewicza. Od czasów Łukasie­wicza, budynek pełnił wiele funk­cji. Mieściła się w nim administra­cja kopalni oraz mieszkania kie­rownictwa i robotników. W 1972 r. budynek został wyremontowany i zaadaptowany do ekspozycji mu­zealnych. Obecnie wewnątrz znaj­dują się miedzy innymi sale, za­aranżowane na wzór dawnej apteki, laboratorium apteczne oraz salonik dworski. Ekspozycje są wzbogaco­ne o prezentacje multimedialne.

3A – Apteka – sala zaaranżowana na wzór XIX-wiecznej apteki. Meble pochodzą z apteki z Kołaczyc z prze­łomu XIX i XX wieku. Znajdują się tutaj oryginalne utensylia aptecz­ne. Kopie najważniejszych pamią­tek związanych z Ignacym Łukasie­wiczem. Wnętrze ze słuchowiskiem multimedialnym, poświęconym pra­cy dawnego aptekarza oraz doświad­czeniom Ignacego Łukasiewicza.

3B – Laboratorium apteczne – wystawa ze słuchowiskiem multi­medialnym. Postać Ignacego Łuka­siewicza opowiada o pracy nad de­stylacją ropy naftowej i początkach kopalni w Bóbrce.

3C – Ekspozycja przedstawia zbio­ry geologiczne pochodzące z od­krywek i tzw. rdzenie wiertnicze, pobierane z głębi ziemi podczas wiercenia. Znajdują się tu próbki skał z wielu epok geologicznych, unikalne skamieliny z odciska­mi organizmów prehistorycznych, a także „róża pustyni”, przywie­ziona z Algierii przez polskich naf­ciarzy, którzy byli tam zatrudnieni. Można tu zobaczyć mapy i prze­kroje geologiczne, m. in. mapę wy­konaną przez Stanisława Staszica z badań geologicznych Karpat.

3D – W gablotach znajdują się tra­dycyjne galowe mundury górni­cze. Czapki górnicze przystrojo­ne są pióropuszami o różnych bar­wach oznaczających przynależność do określonych grup zawodowych. Znajduje się tu unikalna mapa ko­palni Bóbrka, wykonana przez Ad­olfa Jabłońskiego w 1879 r. Jest to pierwsza mapa wykonana w skali, na której naniesiono rozmieszcze­nie powierzchniowe kopanek naf­towych, ich nazwy, a także przekrój poprzeczny na którym uwidocznio­na została głębokość wykonanych ręcznie, a następnie pogłębionych metodą wiertniczą kopanek.

3E – Gabinet – dworski salonik. Wewnątrz, olejny portret Ignace­go Łukasiewicza z 1884 r. pędzla Andrzeja Grabowskiego oraz me­ble ze zniszczonego dworku Łuka­siewiczów w Chorkówce, portret żony Łukasiewicza – Honoraty i je­go teściów oraz pierwowzór pierw­szej na świecie lampy naftowej. Ekspozycja multimedialna opowia­da o końcowym okresie funkcjono­wania spółki naftowej Łukasiewicz – Trzecieski – Klobassa.

3F – Znajduje się tu kolekcja ory­ginalnych lamp naftowych. Do największych ośrodków produk­cji lamp naftowych należały: Au­stria, Niemcy, Węgry, Francja i Sta­ny Zjednoczone. Polskie wytwór­nie lamp były nieliczne. Pierwszą i największą wytwórnią była „Fa­bryka Lamp i Brązów” – założona w 1862 r. przez Jana Serkowskiego.

     Administrative building dating back from 1864, The Ignacy Łukasiewicz house. Since the times of Łukasiewicz, the building has had many functions. The oil field administration was located here, as well as the accommodation rooms for the management and the workers. In 1972 the building was repaired and adapted for museum displays. At present it houses a room decorated as an old pharmacy, a pharmacy laboratory and a sitting room of a manor house. The displays are accompanied by multi-media presentations.

3A – Pharmacy – the room has an arrangement of a 19th-century pharmacy furnishing. The furniture comes from a pharmacy in Kołaczyce, from the turn of the 19th and 20th centuries. There are original pharmacy utensils and paraphernalia and the copies of the most important memorabilia connected with Ignacy Łukasiewicz. In the vintage interior you can listen to a multimedia performance, telling a story of then pharmacist’s every-day life and of experiments conducted by Ignacy Łukasiewicz.

3B – Pharmacy laboratory – a display with a multimedia performance. The image of Ignacy Łukasiewicz tells the story of his work on crude oil distillation and the beginnings of the oil field in Bóbrka.

3C – Permanent display shows geologic collections coming from strip pits and so-called well cores, collected from a depth in a borehole during drilling operations. There are samples of rocks / minerals from various geologic epochs, unique fossils with moulds of prehistoric organisms and also a “desert rose” brought from Algeria by the Polish petroleum upstream engineers who were employed there. You can see maps and geologic cross-sections, among other things, a map drawn by Stanisław Staszic, illustrating his geologic research and studies of the Carpathian Mountains.
3D – In the display cases there are traditional gala uniforms of miners/ oil field operators. Miners’ hats are decorated with colourful feathers indicating specific professional and
vocational groups their owners belong. There is also a unique map of the Bóbrka oil field, drafted by Adolf Jabłoński in 1879. It is the first map in scale on which the surface locations of the dug oil wells were marked, with the wells’ names, and also the cross-section showing the depths of work carried out manually on dug oil wells, which were later deepened using a drilling method.

3E – Study – a sitting room in the manor-house. The interior with a portrait in oil of Ignacy Łukasiewicz from 1884 by Andrzej Grabowski and the furniture from Łukasiewicz’s ruined manor house in Chorkówka, a portrait of Łukasiewicz’s wife Honorata and his in-laws, and the prototype of the world’s first kerosene lamp. The multimedia display tells about the last years of functioning of the Łukasiewicz – Trzecieski – Klobassa petroleum company.

3F – Collection of original kerosene lamps. The major kerosene lamps manufacture centres were located in Austria, Germany, Hungary, France and the United States. There were few Polish kerosene lamp manufacturers. The first and largest manufacture facility was “Factory of Lamps and Bronze Items” , set up in 1862 by Jan Serkowski.

    Verwaltungsgebäude aus dem Jahr 1864, das sogennante Ignacy-Łukasiewicz-Haus. Seit Łukasiewicz‘ Zeiten hatte das Gebäude viele Funktionen. Im Gebäude befanden sich die Verwaltungsräume des Bergwerkes sowie die Wohnungen der Leitungspersonals und Arbeiter. Im Jahr 1972 wurde das Gebäude restauriert und zum Zwecke der Museumsausstellungen umgestaltet. Innerhalb des Gebäudes befinden sich derzeit unter anderem Räume, die am Modell der ehemaligen Apotheke, des Apothekenlabors und des Gutshaussalons arrangiert wurden. Sonst begleiten interaktive Präsentationen die Expositionen.

3A –  Apotheke – Saal ist am Modell der Apotheke aus dem 19. Jahrhundert arrangiert. Die Möbel stammen aus der Apotheke aus Kołaczyc, Wende vom 19. aufs 20. Jahrhundert. Der Saal ist mit originalen Apothekenuntensilien ausgestattet. Wir können auch hier die Kopien der wichtigsten Memorabilien sehen, die mit Ignacy Łukasiewicz verbunden sind. Der Raum mit interaktivem Hörspiel über die Arbeit des ehemaligen Apothekers und die Ignacy Łukasiewicz’ Experimente.

3B –  Apothekenlabor – Ausstellung mit interaktivem Hörspiel. Der visuelle Ignacy Łukasiewicz‘ erzählt über Arbeiten an der Erdöldestillation und Anfänge des Bergwerkes in Bóbrka.

3C –  Ausstellung präsentiert geologische Sammlungen aus den Tagebauen und sogenannte Bohrkerne, die aus dem Boden während der Bohrung entnommen wurden. Hier befinden sich auch Prüfkörper der Gesteine aus manchen geologischen Epochen, einzigartige Versteinerungen mit Abdrücken von prähistorischen Lebewesen, und auch „Wüstenrose“, die von polnischen Erdölarbeitern aus Algerien hingebracht wurde, wo sie eingestellt waren. Auf der Ausstellung kann man Karten und geologische Querschnitte, unter anderem Stanisław Staszic‘ Karte sehen, die von ihm während der geologischen Studien an den Karpaten erstellt wurde.

3D – In Schaukasten befinden sich bergmännische Paradehabite. Die Schachthute mit Federbüsche in verschiedenen Farben, die sich nach bergmännischen Arbeiten unterscheiden. Wir können auch eine einzigartige Karte des Bergwerkes Bóbrka, die von Adolf Jabłoński im Jahr 1879 im Maßstab erstellt wurde, auf die die Oberflächenverteilung der Erdölbrunnengruben, ihre Namen und auch Querschnitt mit der Tiefe der handgegrabenen und dann im Bohrverfahren vertieften Brunnengruben eingetragen wurden.

3E –  Arbeitszimmer – Gutshaussalon. Im Raum befinden sich Ignacy Łukasiewicz’ Porträt von Andrzej Grabowski aus dem Jahr 1884 und Möbel aus dem vernichteten Gutshaus der Familie Łukasiewicz in Chorkówka, Porträt der Łukasiewicz‘ Ehefrau – Honorata und seiner Schwiegereltern sowie Prototyp der weltersten Erdöllampe. Die interaktive Ausstellung erzählt über die Endperiode der Tätigkeit der Erdölgesellschaft Łukasiewicz – Trzecieski – Klobassa.

3F – Stelle mit Sammlung von originellen Erdöllampen. Zu den größten Produktionszentren der Erdöllampen gehörten: Österreich, Deutschland, Ungarn, Frankreich und die Vereinigten Staaten. Die polnischen Produktionswerke der Lampen waren nicht zahlreich. Das erste und größte Produktionswerk war „Fabryka Lamp i Brązów“, gegründet von Jan Serkowski im Jahr 1862.

Административное здание 1864 года, так называемый Дом Игнатия Лукасевича. Со времен Лукасевича здание выполняло много функций. В нем находилась администрация шахты, а также квартиры руководства и рабочих. В 1972 году здание было отремонтировано и преобразовано в музейную экспозицию. В настоящее время внутри, в частности, находятся залы, оформленные по образцу   старой аптеки, аптечной лаборатории и придворного зала. Экспозиции сопровождаются мультимедийными презентациями.

3A – Аптека – зал, оформленный по образцу аптеки XIX века. Мебель происходит из аптеки города Колачице конца XIX и начала XX веков. Здесь можно найти оригинальные аптечные принадлежности, копии самых важных памятных вещей, связанных с Игнатием Лукасевичем. Интерьер с радиопостановкой, посвященной работе бывшего фармацевта и экспериментам Игнатия Лукасевича.

3B – Аптечная лаборатория – выставка с радиопостановкой. Фигура Игнатия  Лукасевича рассказывает о работе по перегонке сырой нефти и начальном этапе работы шахты в Бубрке.

3C – В экспозиции представлены геологические коллекции из карьеров и керны, извлеченные из недр земли во время бурения. Есть также образцы пород из многих геологических эпох, уникальные фоссилии с отпечатками доисторических организмов, а также  роза пустыни, привезенная из Алжира польскими нефтяниками, которые там работали. Здесь можно увидеть и геологические разрезы, в частности, карту, сделанную Станиславом Сташичем с геологических исследований Карпат.

3D – В выставочных витринах находится традиционная парадная форма горняков.     Головные уборы украшены перьями разных цветов, обозначающими принадлежность к определенным профессиональным группам. Здесь находится уникальная карта шахты Бубрка, выполненная Адольфом Яблоньским в 1879 году. Это первая карта, сделанная в масштабе, на которую нанесено поверхностное расположение нефтяных колодцев,  их названия и поперечный разрез, на котором видна глубина скважин, выполненных вручную, а затем углубленных методом бурения.

3E – Кабинет – придворный зал. Внутри изображен масляный портрет Игнатия Лукасевича 1884 года авторства Анджея Грабовского и мебель из разрушенной усадьбы Лукасевичей в Хоркувке, портрет жены Лукасевича – Хонораты его тестя и тещи, а также прототип первой в мире керасиновой лампы. Мультимедийная экспозиция посвящена заключительному периоду функционирования нефтяной компании «Лукасевич – Тшецески – Клобасса».

3F – Здесь находится коллекция оригинальных керосиновых ламп. Крупнейшими центрами по производству керосиновых ламп были: Австрия, Германия, Венгрия, Франция и США. Польских производителей ламп было мало. Первым и крупнейшим лейблом был «Завод по производству ламп и бронзы», основанный в 1862 году Яном Серковским.

Gründer

Sponsorem

Route zum Museum