Przetarg na remont i przebudowę dachu wiertnicy polsko-kanadyjskiej tzw. „Kanadyjki” w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce

Bóbrka, 14.05.2018 roku

Znak sprawy: ZO/01/2018

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

 

    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka

REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599

 

 1. Nazwa zadania:

Remont i przebudowa dachu wiertnicy polsko-kanadyjskiej tzw. „Kanadyjki” w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje remont i przebudowę dachu wiertnicy polsko-kanadyjskiej tzw. „Kanadyjki” w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, na który składa się:

– roboty rozbiórkowe;

– remont konstrukcji dachu z pokryciem gontowym;

– remont konstrukcji dachu z pokryciem z blachy;

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót, dokumentacja techniczna (Opis techniczny) oraz Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót (Specyfikacja techniczna).

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. kryterium nr 1: cena –  waga  100%.

 

Sposób oceny ofert:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C (cena oferty) = ———————————————————- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – budynek „Kanadyjki”.
 • Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 wrzesień 2018  r.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.
 6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35

38-458 Chorkówka

i oznaczone w sposób następujący:

Oferta na wykonanie zadania:

Remont i przebudowa dachu wiertnicy polsko-kanadyjskiej tzw. „Kanadyjki” w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Nie otwierać przed dniem 30.05.2018 r. godz. 10:00

 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

– Ofertę cenową – zał. nr 1

– Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.

– Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

– Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

– Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

– Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 2. Oferty należy przesłać/składać do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 9:45,  na adres zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35

38-458 Chorkówka

 1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego: Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 5. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy zamówienia.
 6. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

– Ofertę cenową zał. nr 1

– Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

– Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Wybór wykonawcy dokonany zostanie w dniu 30 maja 2018 roku o godz. 10.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

 

Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiającego udziela Bohdan Gocz pod numerem telefonu 604096944  lub e-mail: b.gocz@bobrka.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

1a. Oferta cenowa – załącznik nr 1

2. Przedmiar robót Kanadyjka – dach

3. Opis techniczny

4. Specyfikacja Techniczna

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum