Zapytanie ofertowe – Wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego.

Dane Zamawiającego:

    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza,

Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599

 1. Nazwa zamówienia:

Wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Na wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza składa się:

 1. Malowanie ścian:
 2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);
 3. Gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;
 4. Dwukrotne malowanie ścian farbami ceramicznymi (powłoka nano ceramiczna, pierwsza klasa odporności na szorowanie, plamoodporna);
 5. Mycie pomieszczeń po robotach malarskich;
 6. Malowanie sufitów:
 7. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);
 8. Gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;
 9. Dwukrotne malowanie sufitów farbami lateksowymi (o dużej odporności na szorowanie);
 10. Mycie pomieszczeń po robotach malarskich;

III. Podłogi z wykładzin PCV:

Wymiana wykładzin tekstylnych na jednolitą wykładzinę typu Gamrat: NEBRO lub ALTICA lub CUBUS lub OMEGA – 2 mm grubości.

 1. Zerwanie starej wykładziny tekstylnej;
 2. Naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;
 3. Przygotowanie podłoża;
 4. Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);
 5. Ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod wykładzinę Gamrat;
 6. Ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;
 7. Ułożenie wykładziny i przyklejenie jej na całej powierzchni klejem dyspersyjnym;
 8. Wykonanie cokolika ( wywinięcie wykładziny na ścianę) na kleju kontaktowym;
 9. Spawanie złączy wykładziny;
 10. Mycie i lakierowanie całej powierzchni;
 11. Podłogi z paneli winylowych:

Wymiana wykładzin tekstylnych na podłogę z paneli winylowych (5mm: AC6+, Klasa 34, odporne na poślizg R9, Odporne na plamy i odciski, 4 stronna V-fuga, system łączenia TopClic,  A.B.C. Powłoka Antybakteryjna).

 1. Zerwanie starej wykładziny tekstylnej;
 2. Naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;
 3. Przygotowanie podłoża;
 4. Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);
 5. Ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod panele winylowe;
 6. Ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;
 7. Ułożenie podłogi z paneli winylowych (5mm: AC6+, Klasa 34, odporne na poślizg R9, Odporne na plamy i odciski, 4 stronna V-fuga, system łączenia TopClic, B.C. Powłoka Antybakteryjna);
 8. Położenie cokolika przyściennego;
 9. Mycie całej powierzchni;

Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia stanowi załącznik nr 1 – Specyfikacja i obmiary robót.

 1. Opis wymagań:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia i funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) dokonają oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu,

6) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

Uwaga: kolorystykę i wzornictwo należy każdorazowo uzgadniać z zamawiającym.

Uwaga: przed złożeniem oferty wymagana jest wizyta w siedzibie zamawiającego oraz dokonanie oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu.

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Wykaz robót o podobnym charakterze za okres trzech ostatnich lat.
 1. Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
 • Formularz ofertowy – zał. nr 2.
 • Parafowany projekt umowy – zał. nr 3.
 1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 70 %
Okres udzielonej gwarancji 30 %
Razem 100 %

Sposób oceny ofert:

 1. A) kryterium nr 1: cena –  waga  70 %.

Sposób oceny ofert:

najniższa cena brutto z badanych ofert

A  =   ———————————————————- x 70

cena brutto oferty badanej

 1. B) kryterium nr 2: gwarancja – waga 30 %

Sposób oceny ofert:

ilość miesięcy udzielanej gwarancji

B  =   ——————————————————————- x 30

największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji

OCENA CAŁKOWITA = A+ B

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.05.2018 r.

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Termin i miejsce złożenia oferty:
 • Oferty należy przesłać/składać do dnia 26.03.2018 r. do godz. 12:00,  na adres zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

 

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

i oznaczone w sposób następujący:

 

Oferta dotycząca zadania:

 

Wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.

 

 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji ilości poszczególnych pozycji ze specyfikacji przedmiotu zamówienia.

 

Bóbrka,09.03.2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Zapytanie ofertowe konserwacja pawilon

2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja i obmiary robót

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

4. Projekt umowy

 

INFORMACJA

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe na Wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, w którym wpłynęła tylko jedna oferta, która przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania, komisja odstąpiła od dokonania wyboru wykonawcy.

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

Bohdan Gocz

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum