Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wdrożenie aplikacji mobilnej

Bóbrka, 15.02.2019 r.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zamówienia na: Wdrożenie aplikacji mobilnej przeznaczonej do zwiedzania skansenu oraz
dostawa systemu 12 audioprzewodników z osprzętem.

1. Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
jego wyboru.
Firma: AUDIOTOUR Michał Krynicki, ul. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Uzasadnienie: Oferta uzyskała największą liczbę punktów

2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz uzasadnienie.
brak

3. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom.

Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka
Ryszard Rabski

Wybór najkorzystniejszej oferty audioprzewodniki

Donors

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Poland

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

For visitors

Museum

Information