52.Prototyp taranu wiertniczego.

Prototyp taranu wiertniczego skonstruowany w Instytucie Naf­towym w 1956 r., przez inż. Józe­fa Ostaszewskiego. Zasada działa­nia polega na udarze wody tłoczonej z powierzchni ziemi na świder, za pośrednictwem zastawki sprężyno­wej, umieszczonej w dolnej części przewodu hydraulicznego. Wsku­tek tego następują rytmiczne udary świdra w dno otworu. Taran stoso­wany był do wykonywania płytkich otworów szurfowych, do badań geologicznych. Pompa płuczkowa typu „Glinik”. Jeden z typów pomp stosowanych w wiertnictwie i eks­ploatacji, zaprojektowanej i wypro­dukowanej przez Fabrykę „Glinik” Gorlice.

Prototype drilling ram constructed in the Petroleum Institute in 1956 by an engineer Józef Ostaszewski. The operating principle consisted in an impact of water injected from the ground surface onto the drill bit, by means of a spring gate located in the lower part of the hydraulic line. As a result, rhythmical impacts of the bit on the well bottom are generated. The ram was used to drill shallow surf boreholes for geologic research. The mud pump of the “Glinik” type. One of mud pump types used in drilling and production, designed and manufactured by Fabryka “Glinik” Gorlice (a mining machinery manufacturer).

Prototyp des Bohrwidders, entwickelt vom Ing. Józef Ostaszewski im Jahre 1956 im Erdölinstitut. Das Wirkungsprinzip bestand darin, dass Wasser aus der Landoberfläche auf den Meißel beim Einsatz einer Federsperre an der hydraulischen Leitung schoss und der Meißel schlug rhythmisch auf den Boden. Der Bohrwidder wurde in den untiefen Schürfen zu geologischen Untersuchungen verwendet. Die Spülpumpe, Typ „Glinik“. Einer der Pumpentypen in Bohrtechnik und Gewinnung, entwickelt und hergestellt im Maschinenbauwerk „Glinik“ in Gorlice.

Прототип быстроударного забойного гидравлического двигателя (тарана), сконструтрованный в Институте нефти в 1956 г., инженером Юзефом Осташевским. Принцип действия заключается в ударе воды, нагнетаемой с поверхности земли на долото, через подпружиненный клапан, расположенный в нижней части гидравлического шланга. В результате этого происходят ритмичные удары долота о дно скважины. Таран использовался для выполнения мелких щелевых отверстий для геологических исследований.Буровой насос «Glinik». Один из типов насосов, используемых при бурении и эксплуатации, спроектированных и изготовленных машиностроительным заводом «Глиник» Горлице.

Founders

Sponsors

Partner

How to get to the museum