Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bobrka.pl.

Data publikacji strony internetowej: luty 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: luty 2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • podwyższony kontrast;
 • mapa strony;
 • standardowe skróty klawiaturowe;
 • podczas wirtualnego spaceru użytkownicy mają możliwość korzystania z klawiatury. Obracanie panoramy odbywa się za pośrednictwem strzałek. Opcje dostępności WCAG 2.1;
 • podczas spaceru wirtualnego jest możliwość regulacji głośności dla osób niedosłyszących;
 • wersja spaceru wirtualnego dla osób niewidomych i niedowidzących posiadających czytnik ekranowy..

Strona nie posiada:

 • alternatywnych tekstów dla grafik i zdjęć;
 • filmy nie zawierają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzona dnia: 2022.12.10, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Barbara Guzek e-mail: b.guzek@bobrka.pl, telefon +48 134333594.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35

38 – 458 Chorkówka

e-mail: muzeum@bobrka.pl

tel. +48 134333478

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, ul. Kopalniana 35, 38 – 458 Chorkówka. 48

 13 43 33 478

W skład Muzeum wchodzi pawilon wystawowy, budynek administracyjny tzw. Dom Łukasiewicza, budynki warsztatu i kuźni, budynek zaplecza technicznego, budynek Naftusia, budynek wiertnicy kanadyjskiej „Kanadyjka”, obok którego znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz zadaszone przestrzenie do odpoczynku, budynki kotłowni, magazynu i kieratu oraz teren zajmujący ok. 20 hektarów, na którym znajdują się liczne eksponaty m.in. kiwony pompowe, kopanki, wiertnice, agregaty, liczniki przemysłowe, stacja benzynowa, rampa narzędzi wiertniczych itp.

Teren muzeum jest w całości ogrodzony siatką.

Muzeum posiada ogólnodostępny, bezpłatny  parking z oznaczonymi miejscami parkingowymi, także dla osób niepełnosprawnych.

Po prawej stronie, przy parkingu, znajduje się kasa biletowa ze sklepikiem z pamiątkami.  Dwa stopnie prowadzące do budynku kasy uniemożliwiają wjazd osób poruszających się na wózkach.

Po przejściu przez bramki wejściowe znajduje się 8 szerokich stopni z kostki brukowej. Osobom poruszającym się na wózkach umożliwiamy wjazd na teren muzeum przez bramę główną. 

Po lewej stronie znajduje się parking dla pracowników muzeum, a po prawej stronie pawilon wystawowy.

Pawilon wystawowy podzielony jest na dwie części – część dla zwiedzających oraz część administracyjną. W części dla turystów zlokalizowane są: sala audiowizualna,  sale wystawowe – sala górnicza, sala rafineryjna, sala gazownicza , pasaż z barem oraz toalety. Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno dla osób z trudnościami w poruszaniu się, jak i osób poruszających się na wózkach. Toaleta damska jest wyposażona w przewijak.

Pawilon wystawowy posiada szerokie drzwi wejściowe otwierane automatycznie oraz bezprogowe wejścia do przestrzeni ekspozycyjnych i sali audiowizualnej, co czyni go dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami oraz poruszającymi się na wózkach.

 Do sali gazowniczej znajdującej się na poziomie -1 można zjechać windą lub skorzystać z podjazdu dla wózków, który znajduje się w tylnej części pawilonu.

Teren przed pawilonem jest wyłożony kostką brukową, natomiast alejki rozsiane po skansenie są utwardzone i wyłożone asfaltem, płytami betonowymi lub wysypane drobnym tłuczniem (grysem). Alejki wyłożone grysem utrudniają  podjazd wózkami inwalidzkimi, szczególnie pod Obelisk upamiętniający założenie kopalni, Popiersie Łukasiewicza oraz budynek kieratu.

W przestrzeni muzeum znajdują się niewielkie nachylenia terenu, co nie powinno być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózkach.

Zabytkowe, drewniane budynki usytuowane na  obszarze muzeum są udostępnione do zwiedzania. Ze względu na ich zabytkowy charakter, nie zawsze można ingerować w ich strukturę, co w znakomitej większości wyklucza dostosowanie ich do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Ze względu na występujące progi, w przypadku osób z dysfunkcją ruchową, rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub przewodnikiem.

Toalety znajdujące się w budynku Kanadyjki i Naftusi nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Plac zabaw nie jest dostępny dla dzieci poruszających się na wózkach.

Na terenie muzeum znajdują się tablice informacyjne ułatwiające poruszanie się. W różnych punktach terenu zlokalizowane są  liczne ławki służące do odpoczynku.

Pracownicy muzeum reagują na prośby płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami i pomagają im w razie potrzeby.

Do dyspozycji turytów są audioprzewodniki, które mogą okazać się bardzo pomocne dla osób niedowidzących.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą także skorzystać z melexów.

Muzeum można zwiedzać z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Muzeum nie zostało wyposażone w pętlę indukcyjną ani nie posiada planów tyflograficznych obiektu. Nie zapewniamy również usługi wideotłumaczenia na język migowy.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Muzeum posiada bezpłatną aplikację mobilną (audioprzewodnik) Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce pozwalającą na zwiedzenie Muzeum za pomocą urządzeń mobilnych. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających z niepełnosprawnościami a także odbiorców indywidualnych i rodzin z dziećmi. Dostępne języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski.

Deklaracja dostępności dotyczy aplikacji mobilnej umieszczonej w sklepie Play pod adresem: 

Sklep Play oraz w sklepie App Store 

Data publikacji aplikacji mobilnej: 6 października 2020 r.

Data ostatniej aktualizacji aplikacji mobilnej: 6 października 2020 r.

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak tekstów alternatywnych;
 • Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego).

INFORMACJE DODATKOWE:

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwo odwiedzający nasze muzeum czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Jeżeli w opisie dostępności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują, prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.  Jednym z naszych priorytetów jest stworzenie intuicyjnego i dostępnego serwisu www.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum