RODO-klauzula informacyjna

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce  (Fundacja Bóbrka) mająca swoją siedzibę przy ul. Kopalnianej 35 Bóbrka, 38 – 458 Chorkówka, www.bobrka.pl

Numer NIP : 684-23-77-599     Numer : REGON: 371182210

(Nr telefonu kontaktowego – administracja +48 13 43 33 478, fax: +48 13 43 33 478 adres poczty elektronicznej email: muzeum@bobrka.pl)

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

 • Nadanego Statutu, Regulaminu Organizacyjnego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
 • Ustawy o fundacjach oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 1. W Fundacji Bóbrka wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Kopalniana 35, 38 – 458 Chorkówka z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na email: iodo@bobrka.pl
 2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 2 lit. g RODO – (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności fundacji, bądź zawartej umowy).
 4. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Fundacji Bóbrka może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą.

W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne przez okres wymagany w związku z kategorią archiwalną. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
 2. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym umowy powierzenia.
 3. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum