Ogłoszenie o sprzedaży drewna (kloc tartaczny)

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, informuje o sprzedaży drewna wymienionego poniżej:

Lp. Gatunek Sortyment Ilość w m3 Cena wywoławcza netto za 1 m3
1. Sosna Kloc tartaczny WC0 15,27 m3 397,00 zł
2. Dąb Kloc tartaczny WC0 5,03 m3 1498,00 zł
3. Jodła Kloc tartaczny WC0 1,91 m3 473,00 zł
4. Buk Kloc tartaczny WC0 1,34 m3 438,00 zł
5. Świerk Kloc tartaczny WC0 0,54 m3 477,00 zł
6. Modrzew Kloc tartaczny WC0 0,36 m3 513,00 zł

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert w sekretariacie Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka do dnia 25 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA – sprzedaż drewna”.

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres i telefon osoby/podmiotu zainteresowanego kupnem, nr pozycji wg. tabeli podanej wyżej oraz proponowaną cenę. Zastrzega się, że kryterium wyboru oferty jest oferowana cena.

Drewno zostało złożone na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Zapłata za zakupione drewno musi nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Drewno zostanie wydane po okazaniu dowodu zapłaty oraz spisaniu protokołu przekazania drewna. Załadunek i transport drewna odbywa się na koszt nabywcy we własnym zakresie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży drewna.

Wszelkie informacje dotyczące w/w sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 13 43 334 78  lub w siedzibie Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka w godzinach 7:00-15:00.

 

Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka

Magdalena Kopacz

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum