Przetarg na wykonanie aplikacji mobilnej przeznaczonej do zwiedzania muzeum.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599

 

 1. Nazwa zamówienia:

Wdrożenie aplikacji mobilnej przeznaczonej do zwiedzania skansenu oraz dostawa systemu 12 audioprzewodników z osprzętem.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie aplikacji mobilnej przeznaczonej do zwiedzania skansenu oraz dostawa systemu 12 audioprzewodników z osprzętem.

 

W ramach zamówienia Wykonawca:

 1. wyznaczy na trasie zwiedzania sektory GPS, w których będą uruchamiane komentarze oraz wskazówki umożliwiające dotarcie do kolejnych punktów na trasie zwiedzania,
 2. opracuje treść scenariuszy nagrań po trasie zwiedzania skansenu w języku polskim i angielskim (długość nagrania: do 60 minut)
 3. przygotuje profesjonalne nagrania lektorskie w języku polskim i angielskim (długość nagrania: do 60 minut)
 4. przeprowadzi kompleksowe testy działania aplikacji,
 5. umieści aplikację na platformach dystrybucji oprogramowania mobilnego Google Play i AppStore,
 6. dostarczy 12 urządzeń mobilnych wraz z ładowarką i znacznikami do sygnalizacji alarmowej,
 7. udzieli gwarancji na całość zamówienia na okres 24 miesięcy od momentu odebrania przedmiotu zamówienia.

 

Szczegółowy opis aplikacji mobilnej

 1. Aplikacja ma pełnić funkcję mobilnego przewodnika dostarczającego treści na temat określonych punktów zwiedzania w przestrzeni otwartej i wewnątrz budynków, przy czym:
  1. na zewnątrz aplikacja mobilna będzie wykorzystywać system lokalizacji GPS pozwalający na umiejscowienie użytkownika na mapie z dokładnością od kilku do kilkunastu metrów,
  2. we wnętrzach aplikacja będzie zapewniać możliwość uruchamiania komentarzy za pomocą klawiatury numerycznej,
  3. będzie istniała możliwość zablokowania aplikacji przez kod QR.
 2. Aplikacja winna działać na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach) pracujących pod systemami operacyjnymi Android (6.0 i wzwyż) i iOS (9.0 i wzwyż).
 3. Aplikacja winna dawać możliwość stworzenia ścieżek zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku przez umieszczenie w niej plików dźwiękowych nagranych metodą audiodeskrypcji i/lub z dysfunkcją słuchu przez możliwość odtworzenia plików wideo w Polskim Języku Migowym.

 

Szczegółowy opis systemu audioprzewodników.

 

a. Komponenty systemu audioprzewodników

 

Ilość
1. Audioprzewodnik

Minimalne wymagania:

a)      kolorowy wyświetlacz,

b)      klawisze: cyfry 0-9, przesuwanie w przód, przesuwanie w tył, głośniej, ciszej, zmiana ścieżki językowej.

c)      lekkie (waga do 70 gram),

d)      minimalny czas ciągłej pracy bez ładowania 8 godzin,

e)      wyposażenie w alarm antykradzieżowy uruchamiający sygnał dźwiękowy i wibracje urządzenia po wejściu w wyznaczoną strefę,

f)       smycz do zawieszenia na szyi.

12 sztuk

 

2. Słuchawki

Minimalne wymagania: nauszne, kabel z jednej strony.

12 sztuk
3. Ładowarka

Minimalne wymagania: na 12 urządzeń (12 slotów).

1 sztuka
4. Znaczniki radiowe

Minimalne wymagania: technologia radiowa, zasilane bateryjnie, regulacja promienia uruchamiania alarmu od kilku do kilkunastu metrów.

 

 1. Opis wymagań:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia i funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

 

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

 

 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 4:
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Referencje Wykonawcy wystawione przez usługobiorców – minimum 3 szt.
 1. Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
 • Formularz ofertowy – zał. nr 1.
 1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 60 %
Referencje wykonawcy 40 %
Razem 100 %

 

Sposób oceny ofert:

 1. A) kryterium nr 1: cena –  waga  60 %.

 

Sposób oceny ofert:

 

najniższa cena brutto z badanych ofert

A  =   ———————————————————- x 60

cena brutto oferty badanej

 

 1. B) kryterium nr 2: doświadczenie – waga 40 %

 

Sposób oceny ofert:

 

ilość otrzymanych referencji

B  =   ——————————————————————- x 40

największa ilość otrzymanych referencji

 

OCENA CAŁKOWITA = A+ B

 

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.05.2019 r.

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty:
 • Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.02.2019 r. do godz. 11:00,  na adres zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

 

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

 

i oznaczone w sposób następujący:

 

 

Oferta na wykonanie zadania:

Wdrożenie aplikacji mobilnej przeznaczonej do zwiedzania skansenu oraz dostawa systemu 12 audioprzewodników z osprzętem.

 

 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 

 

 

Bóbrka, 30.01.2019 r.

(miejscowość, data)

 

 

                                                                                              Bohdan Gocz

……………………………………………………….

(podpis pracownika przygotowującego zapytanie ofertowe)

 

Dokumenty do pobrania

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE – audioprzewodniki

1. ZAPYTANIE OFERTOWE – audioprzewodniki

2. Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY – audioprzewodniki

2. Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY – audioprzewodniki

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum