Przetarg na remont wiertnic o konstrukcji stalowej w zakresie oczyszczenia i malowania wiertnicy OP1200

Bóbrka,07.08.2018 roku

Znak sprawy: ZO/02/2018

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

 

    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka

REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599

 

 1. Nazwa zadania:

Remont wiertnic o konstrukcji stalowej w zakresie oczyszczenia i malowania wiertnicy OP1200.

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje Remont wiertnic o konstrukcji stalowej w zakresie oczyszczenia i malowania wiertnicy OP1200 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, na który składa się:

– oczyszczenie elementów wieży;

– czyszczenie strumieniowo-ścierne;

– odtłuszczenie elementów konstrukcji;

– malowanie pędzlem farbą epoksydową do gruntowania;

– nałożenie kolejnej warstwy farby epoksydowej;

– malowanie nawierzchniowe emalią poliuretanową.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót, projekt wykonawczy w zakresie wiertnicy OP1200 oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie wiertnicy OP1200.

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 70 %
Okres udzielonej gwarancji 30 %
Razem 100 %

Sposób oceny ofert:

 1. A) kryterium nr 1: cena –  waga  70 %.

Sposób oceny ofert:

najniższa cena brutto z badanych ofert

A  =   ———————————————————- x 70

cena brutto oferty badanej

 1. B) kryterium nr 2: gwarancja – waga 30 %

Sposób oceny ofert:

ilość miesięcy udzielanej gwarancji

B  =   ——————————————————————- x 30

największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji

OCENA CAŁKOWITA = A+ B

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
 • Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 październik 2018  r.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.
 6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35

38-458 Chorkówka

i oznaczone w sposób następujący:

Oferta na wykonanie zadania:

Remont wiertnic o konstrukcji stalowej w zakresie oczyszczenia i malowania wiertnicy OP1200.

Nie otwierać przed dniem 20.08.2018 r. godz. 11:00

 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

– Ofertę cenową – zał. nr 1

– Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.

– Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 2. Oferty należy przesłać/składać do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00,  na adres zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35

38-458 Chorkówka;

e-mail: muzeum@bobrka.pl

 1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego: Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 5. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy zamówienia.
 6. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

 

 

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

– Ofertę cenową zał. nr 1

– Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.

– Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Wybór wykonawcy dokonany zostanie w dniu 20 sierpnia 2018 roku o godz. 11:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

 

Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiającego udziela Bohdan Gocz pod numerem telefonu 604096944  lub e-mail: b.gocz@bobrka.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

1a. Oferta cenowa – załącznik nr 1

2. Wieża wiertnicza OP1200-2-przedmiar robót

2a. Projekt wykonawczy

2b. Specyfikacja Techniczna

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum