Zapytanie ofertowe – Uruchomienie i świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spot) na terenie Muzeum w Bóbrce.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza,

Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599

 

 1. Nazwa zamówienia:

Uruchomienie i świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spot) na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce obszarów bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie WiFi (hot-spotów) oraz ich utrzymanie przez okres 24 miesięcy.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) uruchomienie obszarów bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spot) na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, pracujących w standardzie WiFi,

2) połączenie punktów dostępowych w hot-spotach łączami teleinformatycznymi z Internetem,

3) udostępnienie systemu do zarządzania treścią strony startowej wyświetlanej na klienckich urządzeniach dostępowych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis wymagań:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia i funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

6) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

 

 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
 • Formularz ofertowy – załącznik nr 2
 • Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 70 %
Okres udzielonej gwarancji 30 %
Razem 100 %

Sposób oceny ofert:

 1. A) kryterium nr 1: cena –  waga  70 %.

Sposób oceny ofert:

najniższa cena brutto z badanych ofert

A  =   ———————————————————- x 70

cena brutto oferty badanej

 1. B) kryterium nr 2: gwarancja – waga 30 %

Sposób oceny ofert:

ilość miesięcy udzielanej gwarancji

B  =   ——————————————————————- x 30

największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji

OCENA CAŁKOWITA = A+ B

 

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2018 r.

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty:
 • Oferty należy przesłać/składać do dnia 04.2018 r. do godz. 12:00, na adres zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

 

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

i oznaczone w sposób następujący:

 

Oferta dotycząca zadania:

 

Uruchomienie i świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spot) na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
w Bóbrce.

 

 

 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji ilości poszczególnych pozycji ze specyfikacji przedmiotu zamówienia.

 

Bóbrka, dn. 05.04.2018 r.

(miejscowość, data)

 

Dokumenty do pobrania

1. Zapytanie ofertowe na Hot-Spot (pdf)

1. Zapytanie ofertowe na Hot-Spot

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia – zał. nr 1

3. Formularz ofertowy – zał. nr 2

4. Projekt umowy

5. Mapa zasięgu

 

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum