Zapytanie ofertowe – Wykonanie 52 tabliczek opisowych eksponatów w Muzeum w Bóbrce.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

    Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza,

Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599

 

 1. Nazwa zamówienia:

Wykonanie 52 tabliczek opisowych eksponatów w Muzeum Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Na wykonanie tabliczek opisowych eksponatów w Muzeum Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce składa się:

52 tabliczki na słupku ze zdobieniami:

– Część ekspozycyjna – blat o wymiarach min. 580 x 420 mm, wykonany z
kształtowników stalowych i blachy stalowej ocynkowanej.
Krawędzie zabezpieczone kątownikiem zakrywającym miejsca połączeń.

– Pole z grafiką – wymiar min. B3 500 x 353 mm – wydruk na płycie kompozytowej w kolorze szczotkowanego srebra lub złota – treść wydruku dostarcza zamawiający.

– Nośny słupek – stal ocynkowana, średnica 30 mm – część górna, średnica
50 mm – część dolna. Słupek wyposażony w ozdobne elementy – stopa i redukcja średnicy.

– Tablica montowana do słupka pod kątem 45 stopni.

– Całkowita wysokość tablicy wraz ze słupkiem licząc od górnej krawędzi
1200 mm.

– Wszystkie elementy stalowe lakierowane proszkowo na ustalony kolor RAL.

– Dostawa tabliczek do siedziby zamawiającego.

 

 1. Opis wymagań:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia i funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

6) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

Uwaga: kolorystykę i wzornictwo należy każdorazowo uzgadniać z zamawiającym.

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

 

 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Wykaz innych niezbędnych dokumentów:
 • Formularz ofertowy – zał. nr 1.
 • Parafowany projekt umowy – zał. nr 2.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 70 %
Okres udzielonej gwarancji 30 %
Razem 100 %

 

Sposób oceny ofert:

 1. A) kryterium nr 1: cena –  waga  70 %.

Sposób oceny ofert:

najniższa cena brutto z badanych ofert

A  =   ———————————————————- x 70

cena brutto oferty badanej

 1. B) kryterium nr 2: gwarancja – waga 30 %

Sposób oceny ofert:

ilość miesięcy udzielanej gwarancji

B  =   ——————————————————————- x 30

największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji

OCENA CAŁKOWITA = A+ B

 

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2018 r.

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty:
 • Oferty należy przesłać/składać do dnia 04.2018 r. do godz. 12:00,  na adres zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

 

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

i oznaczone w sposób następujący:

 

Oferta dotycząca zadania:

 

Wykonanie 52 tabliczek opisowych eksponatów w Muzeum Przemysłu Naftowego

i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 

 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji ilości poszczególnych pozycji ze specyfikacji przedmiotu zamówienia.

 

Bóbrka, dn. 05.04.2018 r.

Dokumenty do pobrania

1. Zapytanie ofertowe na tabliczki (pdf)

1. Zapytanie ofertowe na tabliczki

2. Formularz ofertowy – zał. nr 1

3. Projekt umowy na tabliczki

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum