Zawiadomienie rozstrzygnięciu przetargu – hot-spot

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – hot-spot
Dotyczy zamówienia na: Uruchomienie i świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu
(hot-spot) na terenie Muzeum Przemyslu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w
Bóbrce.

1. Nazwa (firmy) siedziba i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
jego wyboru:

Ze względu na zbyt wysoką cenę oferty, która przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na
realizację zadania, komisja odstąpiła od dokonaniu wyboru wykonawcy.

Prezes Zarządu Fundacji

Ryszard Rabski

 

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum