XII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „CO WIEMY O ROPIE NAFTOWEJ?”

 

Regulamin konkursu

Organizator konkursu:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

w Bóbrce

Cel konkursu:

 • Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej przemysłu naftowego oraz działalności społecznej, patriotycznej i naukowej Ignacego Łukasiewicza,
 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,
 • Pobudzenie aktywności twórczej młodych plastyków.

Temat konkursu:

Co wiemy o ropie naftowej? Edycja XII

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkół powiatu krośnieńskiego,
 • Konkurs prowadzony jest w trzech grupach wiekowych:
 • uczniowie szkół podstawowych klasy 0-III
 • uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII
 • uczniowie szkół gimnazjalnych
 • Uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach plastycznych,
 • Format prac dowolny,
 • Prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane.

Opis powinien zawierać:

– imię i nazwisko autora

– wiek autora, numer kategorii wiekowej

– tytuł pracy

– nazwę, adres, telefon, e-mail szkoły

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

 Wszystkie informacje należy umieścić w kopercie, którą należy trwale przymocować do odwrotnej strony pracy.

 • Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 10,
 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, które wcześniej nie były nagradzane i publikowane,
 • Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac:

 1. Prace zostaną ocenione w trzech grupach wiekowych.
 2. Przy ocenie brane będą pod uwagę:
 3. Twórcza pomysłowość i wyobraźnia autora,
 4. Estetyka wykonania prac.

Do wyłonienia laureatów uprawnione będzie jury powołane przez Dyrektora Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I.Łukasiewicza w Bóbrce.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Z nagrodzonych prac powstanie wystawa, która będzie eksponowana w Muzeum lub na stronie internetowej www.bobrka.pl .

Terminy:

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa: 14 maja 2019 r.

Prace należy wysłać lub doręczyć na adres:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka ul.Kopalniana 35

38-458 Chorkówka

Koperta powinna zawierać dopisek: konkurs plastyczny oraz numer grupy wiekowej.

Dodatkowe informacje:

Michał Górecki                                 Marzena Sysak

m.gorecki@bobrka.pl                     m.sysak@bobrka.pl

tel. (013) 43 33 588                        tel. (013) 43 33 596

Postanowienia końcowe:

Autor pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie.

Praca staje się własnością organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Darczyńcy

Fundatorzy

Sponsorzy

Mecenas

Jak trafić do muzeum