XIII edycja Konkursu plastycznego „Co wiemy o Ropie Naftowej”

Regulamin konkursu

Organizator konkursu:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

w Bóbrce

Cel konkursu:

• Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej przemysłu naftowego oraz działalności społecznej, patriotycznej i naukowej Ignacego Łukasiewicza,

• Zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością Muzeum Przemysłu Naftowego

 i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,

• Pobudzenie aktywności twórczej młodych plastyków.

Temat konkursu:

Co wiemy o ropie naftowej? Edycja XIII

Warunki uczestnictwa:

• Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkół powiatu krośnieńskiego,

• Konkurs prowadzony jest w dwóch grupach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych klasy 0-III (grupa wiekowa I)
  • uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII (grupa wiekowa II)

• Uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach plastycznych,

• Format prac dowolny,

• Prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane.

Opis powinien zawierać:

– imię i nazwisko autora

– wiek autora, numer kategorii wiekowej

– tytuł pracy

– nazwę, adres, telefon, e-mail szkoły

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

Wszystkie informacje należy umieścić w kopercie, którą należy trwale przymocować do odwrotnej strony pracy.

• Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 10,

• Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, które wcześniej nie były nagradzane i publikowane,

• Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac:

  1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych.
  2. Przy ocenie brane będą pod uwagę:
  3. Twórcza pomysłowość i wyobraźnia autora,
  4. Estetyka wykonania prac.

Do wyłonienia laureatów uprawnione będzie jury powołane przez Dyrektora Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Z nagrodzonych prac powstanie wystawa, która będzie eksponowana w Muzeum lub na stronie internetowej www.bobrka.pl

Terminy:

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa: 31 maja 2020 r.

Prace należy wysłać lub doręczyć na adres:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka

ul. Kopalniana 35

38-458 Chorkówka

Koperta powinna zawierać dopisek: konkurs plastyczny oraz numer grupy wiekowej.

Dodatkowe informacje:

Michał Górecki                                 Marzena Sysak

m.gorecki@bobrka.pl                     m.sysak@bobrka.pl

tel. (013) 43 33 588                        tel. (013) 43 33 596

Postanowienia końcowe:

Autor pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie.

Praca staje się własnością organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum